Autor: Gyorgy Ligeti
Obra: Lux aeterna, 1966
Fragmento: Fragmento -1.01-