Memories d'un noi de Vich (fragmento) –en catalán-Jaume Collell
Memories d'un noi de Vich (fragmento) –en catalán-

"Si fa ó no fa, los noys del men temps jugavam com los d’ava. Teniam jochs que’n ditiam perennes ó de tot l ’any, y jochs de temporada. A bales y á redolins s'hi jugaba á totes bores, v per grans y xichs, ab la sola diferencia en aquel! temps que de bales de pedra y de cristal!, virolades, ne corrían poques y abundavan mes les cassanelles. A mes de cóm prame d'aquestes, n’anavam á cercar ais petits bosquets de plansons de roure del Nadal y de l ’Osona, y per aixó, quan feyam aquell joch deis castells y de les cassanelles bessones, que guanyava’l qui les feya caure, lo noy que feya la parada, a nava dihent, mentres els al tres tiraban les cassanelles. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com